Open Nav

Návštěvní řád

Úvod Zámek Lešná Návštěvní řád

Návštěvní sezóna
1. Návštěvní sezóna trvá od 1. dubna do 31. října.
2. Prohlídka základního okruhu trvá cca 35-45 minut podle počtu návštěvníků ve skupině.

Organizace návštěvního provozu
1. Interval mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa památkového objektu, je limitován provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
2. Prohlídka se koná za vedení průvodce ve skupinách o minimálním počtu pěti osob, maximálním 30 osob.
3. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu.
4. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem se
    správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 10 minut před sjednanou dobou prohlídky
    u pokladny objektu, ztrácí právo na rezervovanou prohlídku.

Vstupné
1. Za prohlídku zpřístupněných částí objektu se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok a vydaným ZOO
    a zámek Zlín - Lešná.
2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku pro jednu prohlídku.
3. Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky. Zakoupenou vstupenku již nelze vrátit.
4. Návštěvníci jsou povinni vložit vstupenku do vstupního turniketu při vstupu na prohlídkovou trasu, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání
    ji znovu předložit.
5. Snížené vstupné platí pro děti od 3 do 15 let, pro studenty po předložení platného průkazu, pro handicapované návštěvníky při předložení průkazu ZTP
    a ZTP/P. Seniorům po dosažení věku 60 let budou slevy poskytovány po předložení platného průkazu totožnosti.
6. Vstupné za dítě do 3 let věku se neplatí. 

Prohlídka kulturní památky

1. Děti ve věku do 15 let mají do památkových objektů povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky
    návštěvního řádu.
2. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek
1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků,
    ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se
    návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do objektu zakázán.
3. Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů se zavazadly, deštníky, kabelami a živými zvířaty.
4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu.
5. V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko–historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách
    památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).
6. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, park, zahradu i jiný národní majetek v areálu objektu.
    Zejména je zakázáno:
    a) dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovat
    b) opouštět vymezenou trasu a vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny
    c) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a tranzistorových přijímačů, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad
        průvodce nebo ztěžovat návštěvníkům prohlídku. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného.
    d) kouřit v prostorách celého objektu (mimo vyhrazených prostorů), manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu
    e) jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji atd.
7. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu.
8. Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit správa památkového objektu.

Závěrečná ustanovení
1. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín